Popis pretraga koje se izvode pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, Citogenetski laboratorij

Popis pretraga koje se izvode pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, Citogenetski laboratorij